อัพเดท 2.2 - เลเวล 6 ทักษะลูกเรือ [อัพเดท]

เลเวลใหม่ของทักษะลูกเรือ จะพร้อมใช้งานในการอัพเดท 2.2! มอบพลังเสริมให้รถถังท่านด้วยการมาของระบบที่เพิ่มในครั้งนี้

เลเวล 6

ทักษะลูกเรือที่มีอยู่ จะเพิ่มเป็นเลเวล 6 ผลของทักษะจะเพิ่มตามสัดส่วนของแต่ละเลเวล

ตัวอย่าง เมื่อทักษะ Mentor อัพเกรดเป็นเลเวล 5, โบนัส 5% ไปยังค่าประสบการณ์ลูกเรือจะได้รับ ที่เลเวล 6 ทักษะจะมอบโบนัสให้ท่าน 6%

วิธีการอัพเกรดเลเวลทักษะ

ค่า XP อิสระ และ XP ลูกเรือได้รับในรถถังสามารถใช้ในการอัพเกรดเลเวลทักษะ

เนื่องจากการมาของทักษะเลเวล 6 ราคาการรีเซ็ตเพื่ออัพเกรดไปยังเลเวลสูงสุด ได้เปลี่ยนไปเพื่อให้สอดคล้องกัน ราคาการรีเซ็ตสำหรับทักษะเลเวลl 6 จะเป็น 2,900.

ราคาของทักษะเชี่ยวชาญได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนนี้:

เลเวลทักษะ

ราคาเดิม

ราคาใหม่

1 17,000 XP 25,000 XP
2 34,000 XP 50,000 XP
3 68,000 XP 100,000 XP
4 200,000 XP 200,000 XP
5 680,000 XP 624,000 XP
6   1,000,000 XP

 

ในภาพรวม, ราคา XP ในการอัพเกรดทักษะเลเวล 1-3 เพิ่มขึ้น  แต่ที่ทักษะเลเวล 4 จะยังคงเดิม  ที่เลเวล 5, ราคา XP สำหรับการฝึกทักษะลูกเรือได้ลดลงเป็น 624,000 XP!

ไม่มีทักษะลูกเรือที่หายไป! หลังการใช้งานอัพเดท 2.2, ทุกทักษะที่เชีย่วชาญแล้วจะยังคงการทำงานอยู่ ราคาอัพเกรดจะใช้งานไปยังทักษะที่ยังไม่เชี่ยวชาญ

Mobilize!

ปิด