โปรโมชั่น: Type 62

ท่านผู้บัญชาการ,

ท่านจะต้องการ การเคลื่อนที่ที่ว่องไว เพื่อเข้าถึงศัรตูในที่สูง หรือบนเขา การไล่าล่าศัตรูที่อ่อนแอด้วย Type 62 ทำให้ท่านได้ความไว และเกราะที่ดี ดังนั้นไปให้ไว และเข้าครองสนามรบด้วย Type 62 กัน

Mobilize!


กิจกรรมเริ่ม: 12 สิงหาคม 2559 (ศุกร์) @ 17:00 เวลาไทย

กิจกรรมสิ้นสุด: 26 สิงหาคม 2559 (ศุกร์) @ 16:00 เวลาไทย 

Type 62 Premium Bundle

แพ็คเกจบรรจุ:

 Type 62 
 1 ช่องโรงรถ
 7 วันบัญชีพิเศษ
2,250

โบนัส
650

ราคาขาย: 29.99 USD

Type 62

แพ็คเกจบรรจุ:

 Type 62
 1 ช่องโรงรถ
300

ราคาขาย: 19.99 USD

ปิด