Windows 10 แพ็คเกจโปรโมชั่น: T34 Independence

ผู้บัญชาการ

ถ้าท่านเคยเห็น T34 Independence ในการรบมาก่อน ท่านจะรู้ได้ว่า รถถังเหล่านี้นั้นคือตัวจริง รถถังอเมริกานั้นมีปืนที่แข็งแกร่ง และเกราะที่ดี จัดทีมกับรถถังเช่นนี้ คือความสนุกในการใช้งานระยะสัญญาณที่ดี

กิจกรรมนี้มีให้เฉพาะระบบ Windows 10.

Mobilize!


 

กิจกรรมเริ่ม: 05 กรกฎาคม 2559 (อังคาร) @ 19:00 เวลาไทย (12:00 UTC)

กิจกรรมสิ้นสุด: 12 กรกฎาคม 2559 (อังคาร) @ 17:00 เวลาไทย (10:00 UTC)

T34 Independence

แพ็คเกจบรรจุ:

 T34 Independence
 1 ช่องโรงรถ
 30 วันบัญชีพิเศษ

900

ราคาขาย:  24.99 USD 

ปิด